Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính:

Hướng dẫn giải

Câu 2

Số?

Hướng dẫn giải

Câu 3

Viết phép tính thích hợp:

a,

    b) Có : 10 quả bóng

        Cho : 3 quả bóng

        Còn : ....quả bóng ?

Hướng dẫn giải

a) Đếm số thuyền ở mỗi hàng rồi viết phép tính tìm cả hai hàng bằng bao nhiêu.

b) Viết phép tính là số quả bóng có ban đầu trừ đi số quả bóng đã cho, rồi tìm kết quả phép tính đó. 

Cách giải :

a)  4 + 3 = 7.

b) 10 - 3 = 7.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm