Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phép cộng trong phạm vi 6

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính:

Hướng dẫn giải

Câu 2

Tính:

4 + 2 =                   5 + 1 =                        

5 + 0 =                   2 + 2 =

2 + 4 =                   1 + 5 =                        

0 + 5 =                   3 + 3 =

Hướng dẫn giải

4 + 2 = 6                  5 + 1 = 6              

5 + 0 = 5                  2 + 2 = 4

2 + 4 = 6                  1 + 5 = 6              

0 + 5 = 5                   3 + 3 = 6

Câu 3

Tính:

4 + 1 + 1 =           5 + 1 + 0 =                2 + 2 + 2 =

3 + 2 + 1 =           4 + 0 + 2 =                3 + 3 + 0 =

Hướng dẫn giải

4 + 1 + 1 = 6          5 + 1 + 0 = 5              2 + 2 + 2 = 6

3 + 2 + 1 = 6          4 + 0 + 2 = 6             3 + 3 + 0 = 6

Câu 4

Hướng dẫn giải

a) 2 + 4 = 6

b) 3 + 3 = 6

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm