Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phép trừ trong phạm vi 10

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính:

a,

b) 

1 + 9 =         2 + 8 =             3 + 7 =             4 + 6 =              5 + 5 =

10 - 1 =        10 - 2=            10 - 3 =            10 - 4 =              10 - 5 =

10 - 9 =        10 - 8 =           10 - 7 =            10 - 6 =              10 - 0 =

Hướng dẫn giải

a, 

b) 

1 + 9 = 10          2 + 8 = 10     3 + 7 = 10      4 + 6 = 10         5 + 5 = 10

10 - 1 = 9          10 - 2= 8       10 - 3 = 7       10 - 4 = 6          10 - 5 = 5

10 - 9 = 1          10 - 8 = 2      10 - 7 = 3       10 - 6 = 4          10 - 0 = 10

Câu 2

Hướng dẫn giải

Câu 3

Điền dấu  <, >, = thích hợp vào chỗ chấm ?

9....10                     3 + 4 ....10                     6....10 - 4

10....4                     6 + 4 ....4                       6 ....9 - 3

Hướng dẫn giải

9 < 10                     3 + 4 < 10                     6 = 10 - 4

10 > 4                     6 + 4  > 4                      6 = 9 - 3

Câu 4

Viết phép tính thích hợp:

Hướng dẫn giải

Phép tính là: 10 - 4 = 6.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm