Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phép cộng trong phạm vi 9

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính:

Hướng dẫn giải

Câu 2

 Tính:

2 + 7 =            4 + 5 =             3 +  6 =            8  + 1 =

0 + 9 =            4 + 4 =             1 + 7 =              5 + 2 =

8 - 5 =             7 - 4 =              0 + 8 =              6 - 1 =

Hướng dẫn giải

2 + 7 = 9         4 + 5 = 9             3 +  6 = 9                  8  + 1 = 9

0 + 9 = 9         4 + 4 = 8             1 + 7 = 8                   5 + 2 = 7

8 - 5 = 3          7 - 4 = 3              0 + 8 = 8                   6 - 1 = 5

Câu 3

Tính:

4 + 5 =                          6 + 3 =                     1 + 8 =

4 + 1 + 4 =                    6 + 1 + 2 =                1 + 2 + 6 =

4 + 2 + 3 =                    6 + 3 + 0 =                1 + 5 + 3 =

Hướng dẫn giải

4 + 5 = 9                       6 + 3 = 9                      1 + 8 = 9

4 + 1 + 4 = 9                6 + 1 + 2 = 9               1 + 2 + 6 = 9

4 + 2 + 3 = 9                6 + 3 + 0 = 9               1 + 5 + 3 = 9

Câu 4

Viết phép tính thích hợp:

Hướng dẫn giải

a) 8 + 1 = 9;                       b) 7 + 2 = 9.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm