Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Số 0 trong phép cộng

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính:

1 + 0 =             5 + 0 =              0 + 2 =                 4 + 0 =

0 + 1 =             0 + 5 =              2 + 0 =                 0 + 4 =

Hướng dẫn giải

1 + 0 = 1                5 + 0 = 5              

0 + 2 = 2               4 + 0 = 4

0 + 1 = 1                0 + 5 = 5              

2 + 0 = 2               0 + 4 = 4

Câu 2

Tính:

Hướng dẫn giải

Câu 3

Số ?

1 + ...= 1             1 + ...= 2                ....+ 2 = 4

...+ 3 = 3             2 + ...= 2                0 + ....= 0

Hướng dẫn giải

1 + 0 = 1             1 + 1 = 2                2+ 2 = 4

0 + 3 = 3             2 + 0 = 2                0 + 0 = 0

Câu 4

Hướng dẫn giải

a) Phép tính là: 3 + 2 = 5.

b) Phép tính là: 1 + 1 = 2.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm