Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập trang 62 SGK Toán 1

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính: 

5 - 4 =                 4 - 0 =                  

3 - 3 =                 2 - 0 = 

5 - 5 =                 4 - 4 =                  

3 - 1 =                 2 - 2=

1 + 0 =                1 - 0 =

Hướng dẫn giải

5 - 4 = 1         4 - 0 = 4           3 - 3 = 0           2 - 0 = 2       1 + 0 = 1

5 - 5 = 0         4 - 4 = 0           3 - 1 = 2           2 - 2= 0        1 - 0 = 1

Câu 2

Tính:

Hướng dẫn giải

Câu 3

Tính:

2 - 1 - 1 =                        3 - 1 - 2 =                      5 - 3 - 0 =

4 - 2 - 2 =                        4 - 0 - 2 =                      5 - 2 - 3 =

Hướng dẫn giải

2 - 1 - 1 = 0                     3 - 1 - 2 = 0               5 - 3 - 0 = 2

4 - 2 - 2 = 0                     4 - 0 - 2 = 2               5 - 2 - 3 = 0

Câu 4

Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

5 - 3 ....2                     3 - 3 ....1                         4 - 4 ....0

5 - 1 ....3                     3 - 2 ....1                         4 - 0 ....0

Hướng dẫn giải

5 - 3 = 2                     3 - 3 < 1                         4 - 4 = 0

5 - 1 > 3                     3 - 2  = 1                        4 - 0  > 0

Câu 5

Hướng dẫn giải

a) 4 - 4 = 0

b) 3 - 3 =0.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm