Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phép trừ trong phạm vi 4

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính:

4 - 1 =            4 - 2 =          3 + 1 =             1 + 2 =

3 - 1 =            3 - 2 =          4 - 3 =              3 - 1 = 

2 - 1 =           4 - 3 =           4 - 1 =              3 - 2 =

Hướng dẫn giải

4 - 1 = 3                               4 - 2 = 2                      

3 + 1 = 4                              1 + 2 = 3

3 - 1 = 2                               3 - 2 = 1                      

4 - 3 = 1                               3 - 1 = 2

2 - 1 = 1                               4 - 3 = 1                      

4 - 1 = 3                               3 - 2 = 1

Câu 2

Tính:

Hướng dẫn giải

Câu 3

Hướng dẫn giải

4 - 1 = 3.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm