Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập trang 80 SGK Toán 1

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính:

8 + 1 =           7 + 2 =            6 + 3 =              5 + 4 =

1 + 8 =           2 + 7 =            3 + 6 =              4 + 5=

9 - 8 =            9 - 7 =             9 - 6 =               9 - 5 =

9 - 1 =            9 - 2 =             9 - 3 =               9 - 4 =

Hướng dẫn giải

8 + 1 = 9                7 + 2 = 9                  6 + 3 = 9                   5 + 4 = 9

1 + 8 = 9                2 + 7 = 9                  3 + 6 = 9                   4 + 5= 9

9 - 8 = 1                 9 - 7 = 2                    9 - 6 = 3                   9 - 5 = 4

9 - 1 = 8                 9 - 2 = 7                    9 - 3 = 6                   9 - 4 = 5

Câu 2

Số ?

5 + .... = 9               9 - .... = 6                   .....+ 6 = 9

4 + .... = 8               7 -...... = 5                  .....+ 9 = 9

.....+ 7 = 9               .....+ 3  = 8                 9 - ......= 9

Hướng dẫn giải

5 + 4 = 9                       9 - 3 = 6                         3 + 6 = 9

4 + 4 = 8                       7 - 2  = 5                        0 + 9 = 9

2 + 7 = 9                       5 + 3  = 8                        9 - 0 = 9

Câu 3

 Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

5 + 4 ....9               6.....5 + 3                   9 - 0.....8

9 - 2.....8                9......5 + 1                  4 + 5.....5 + 4

Hướng dẫn giải

5 + 4  = 9                    6 < 5 + 3                  9 - 0 > 8

9 - 2 < 8                      9 > 5 + 1                  4 + 5 = 5 + 4

Câu 4

Viết phép tính thích hợp:

Hướng dẫn giải

Phép tính là: 9 - 6 = 3.

Câu 5

Hình bên có mấy hình vuông ?

Hướng dẫn giải

Có 5 hình vuông.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm