Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phép trừ trong phạm vi 6

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính:

Hướng dẫn giải

Câu 2

Tính:

5  +1 =                   4 + 2 =                    3 + 3 =

6 - 5 =                    6  - 2 =                    6 - 3 =

6 - 1 =                    6 - 4 =                     6 - 6 =

Hướng dẫn giải

5 +1 = 6                   4 + 2 = 6                 3 + 3 = 6

6 - 5 = 1                  6  - 2 = 4                  6 - 3 = 3

6 - 1 = 5                  6 - 4 = 2                   6 - 6 = 0

Câu 3

Tính:

6 - 4 -2 =                6 - 2 - 2 =                 6 - 3 - 3 =

6 - 2 -4 =                6 - 1 - 2 =                 6 - 6 =

Hướng dẫn giải

6 - 4 -2 = 0                6 - 2 - 2 = 2                6 - 3 - 3 = 0

6 - 2 -4 = 0                6 - 1 - 2 = 3                 6 - 6 = 0

Câu 4

Hướng dẫn giải

a) 6 - 1 = 5

b) 6 - 2 = 4.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm