Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 26 tháng 4 2019 lúc 9:12

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính:

7 - 6 =             7 - 3 =                  7 - 2 =                  7 - 4 = 

7 - 7 =             7 - 0 =                  7 - 5 =                  7 - 1 =

Hướng dẫn giải

7 - 6 = 1            7 - 3 = 4                 7 - 2 = 5                      7 - 4 = 3

7 - 7 = 0            7 - 0 = 7                 7 - 5 = 2                      7 - 1 = 6

Update: 26 tháng 4 2019 lúc 9:12

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm