Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phép cộng trong phạm vi 8

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính:

Hướng dẫn giải

Câu 2

Tính:

1 + 7 =                    2 + 6 =                  

3 + 5 =                    4 + 4 =

7 + 1 =                    6 + 2 =                  

5 + 3 =                    8 + 0 =

7 - 3 =                     4 + 1 =                  

6 - 3 =                     0 + 2 =

Hướng dẫn giải

1 + 7 = 8                  2 + 6 = 8                 3 + 5 = 8                    4 + 4 = 8

7 + 1 = 8                  6 + 2 = 8                 5 + 3 = 8                    8 + 0 = 8

7 - 3 = 4                  4 + 1 = 5                  6 - 3 = 3                    0 + 2 = 2

Câu 3

Tính:

1 + 2 + 5 =                               3 + 2 + 2 =

2 + 3 + 3 =                               2 + 2 + 4 =

Hướng dẫn giải

1 + 2 + 5 =  8                             3 + 2 + 2 = 7

2 + 3 + 3 = 8                               2 + 2 + 4 = 8

Câu 4

Viết phép tính thích hợp:

Hướng dẫn giải

a) 6 + 2 = 8.

b) 4 + 4 = 8.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm