Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập trang 82 SGK Toán 1

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính:

9 + 1 =          8 + 2 =           7 + 3 =              6 + 4 =                 5 + 5 =

1 + 9 =          2 + 8 =           3 + 7 =              4 + 6 =                 10 + 0 =

Hướng dẫn giải

9 + 1 = 10       8 + 2 = 10      7 + 3 = 10          6 + 4 = 10          5 + 5 = 10

1 + 9 = 10       2 + 8 = 10      3 + 7 = 10          4 + 6 = 10         10 + 0 = 10

Câu 2

Tính:

Hướng dẫn giải

Câu 3

Hướng dẫn giải

Câu 4

Tính:

5  + 3 + 2 =           4 + 4 + 1 =            6 + 3 - 5 =             5 + 2 - 6 =

Hướng dẫn giải

5  + 3 + 2 = 10        4 + 4 + 1 = 9           6 + 3 - 5 = 4           5 + 2 - 6 = 1

Câu 5

Hướng dẫn giải

Phép tính là: 7  + 3 = 10.

 

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm