Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phép cộng trong phạm vi 10

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

a,

b, 

1 + 9 =             2 + 8 =            3 + 7 =               4 + 6 =

9 + 1 =             8 + 2 =             7 + 3 =              6 + 4 =

9 - 1 =              8 - 2 =              7 - 3 =               6 - 3 =

Hướng dẫn giải

b) 

1 + 9 = 10                  2 + 8 = 10                3 + 7 = 10             4 + 6 = 10

9 + 1 = 10                  8 + 2 = 10                7 + 3 = 10             6 + 4 = 10

9 - 1 = 8                     8 - 2 = 6                   7 - 3 = 4                6 - 3 = 3

Câu 2

Số?

Hướng dẫn giải

Câu 3

 Viết phép tính thích hợp:

Hướng dẫn giải

Phép tính thích hợp là: 6 + 4 = 10.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm