Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 17:20

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính:

5  +1 =                   4 + 2 =                    3 + 3 =

6 - 5 =                    6  - 2 =                    6 - 3 =

6 - 1 =                    6 - 4 =                     6 - 6 =

Hướng dẫn giải

5 +1 = 6                   4 + 2 = 6                 3 + 3 = 6

6 - 5 = 1                  6  - 2 = 4                  6 - 3 = 3

6 - 1 = 5                  6 - 4 = 2                   6 - 6 = 0

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 17:20

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm