Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 26 tháng 4 2019 lúc 9:45

Lý thuyết

Câu hỏi

 Tính:

2 + 7 =            4 + 5 =             3 +  6 =            8  + 1 =

0 + 9 =            4 + 4 =             1 + 7 =              5 + 2 =

8 - 5 =             7 - 4 =              0 + 8 =              6 - 1 =

Hướng dẫn giải

2 + 7 = 9         4 + 5 = 9             3 +  6 = 9                  8  + 1 = 9

0 + 9 = 9         4 + 4 = 8             1 + 7 = 8                   5 + 2 = 7

8 - 5 = 3          7 - 4 = 3              0 + 8 = 8                   6 - 1 = 5

Update: 26 tháng 4 2019 lúc 9:45

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm