Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 26 tháng 4 2019 lúc 9:48

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính:

8 + 1 =           7 + 2 =            6 + 3 =              5 + 4 =

1 + 8 =           2 + 7 =            3 + 6 =              4 + 5=

9 - 8 =            9 - 7 =             9 - 6 =               9 - 5 =

9 - 1 =            9 - 2 =             9 - 3 =               9 - 4 =

Hướng dẫn giải

8 + 1 = 9                7 + 2 = 9                  6 + 3 = 9                   5 + 4 = 9

1 + 8 = 9                2 + 7 = 9                  3 + 6 = 9                   4 + 5= 9

9 - 8 = 1                 9 - 7 = 2                    9 - 6 = 3                   9 - 5 = 4

9 - 1 = 8                 9 - 2 = 7                    9 - 3 = 6                   9 - 4 = 5

Update: 26 tháng 4 2019 lúc 9:48

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm