Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 26 tháng 4 2019 lúc 9:49

Lý thuyết

Câu hỏi

 Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

5 + 4 ....9               6.....5 + 3                   9 - 0.....8

9 - 2.....8                9......5 + 1                  4 + 5.....5 + 4

Hướng dẫn giải

5 + 4  = 9                    6 < 5 + 3                  9 - 0 > 8

9 - 2 < 8                      9 > 5 + 1                  4 + 5 = 5 + 4

Update: 26 tháng 4 2019 lúc 9:49

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm