Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 17:15

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính:

4 + 1 + 1 =           5 + 1 + 0 =                2 + 2 + 2 =

3 + 2 + 1 =           4 + 0 + 2 =                3 + 3 + 0 =

Hướng dẫn giải

4 + 1 + 1 = 6          5 + 1 + 0 = 5              2 + 2 + 2 = 6

3 + 2 + 1 = 6          4 + 0 + 2 = 6             3 + 3 + 0 = 6

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 17:15

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm