Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 26 tháng 4 2019 lúc 10:05

Lý thuyết

Câu hỏi

Số ?

5 + .... = 10           .... - 2 = 6                10 - .... = 4                 2 + .... = 9

8 - .... = 1             .... + 0 = 10              10 - ....= 8                  4 + .... = 7

Hướng dẫn giải

5 + 5 = 10           8 - 2 = 6                10 - 6 = 4                 2 + 7 = 9

8 - 7 = 1            10 + 0 = 10              10 - 2 = 8                4 + 3 = 7

Update: 26 tháng 4 2019 lúc 10:05

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm