Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 26 tháng 4 2019 lúc 9:56

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính:

9 + 1 =          8 + 2 =           7 + 3 =              6 + 4 =                 5 + 5 =

1 + 9 =          2 + 8 =           3 + 7 =              4 + 6 =                 10 + 0 =

Hướng dẫn giải

9 + 1 = 10       8 + 2 = 10      7 + 3 = 10          6 + 4 = 10          5 + 5 = 10

1 + 9 = 10       2 + 8 = 10      3 + 7 = 10          4 + 6 = 10         10 + 0 = 10

Update: 26 tháng 4 2019 lúc 9:56

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm