Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 17:24

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính:

5 + 1 + 1 =                   4 + 2 + 1 =                 2 + 3 + 2 =

3 + 2 + 2 =                   3 + 3 + 1 =                 4 + 0 + 2 =

Hướng dẫn giải

5 + 1 + 1 = 7                         4 + 2 + 1 = 7                         2 + 3 + 2 = 7

3 + 2 + 2 = 7                         3 + 3 + 1 = 7                        4 + 0 + 2 = 6

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 17:24

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm