Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 17:09

Lý thuyết

Câu hỏi

Số ?

3 + ... = 5                  4 - .... = 1                   3 - .... = 0

5 - .... = 4                 2 + .... = 2                   ....+ 2 = 2

Hướng dẫn giải

3 + 2 = 5                  4 - 3 = 1                   3 - 3 = 0

5 - 1 = 4                  2 + 0 =  2                   0 + 2 = 2

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 17:09

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm