Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Rút gọn phân số

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 15 (Sách giáo khoa trang 15)

Rút gọn các phân số sau :

a) \(\dfrac{22}{55}\)

b) \(-\dfrac{63}{81}\)

c) \(\dfrac{20}{-140}\)

d) \(\dfrac{-25}{-75}\)

Hướng dẫn giải

a) ; b) ; c) ; d) .

Bài 16 (Sách giáo khoa trang 15)

Bộ răng đầy đủ của một người trưởng thành có 32 chiếc trong đó có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối nhỏ và 12 răng hàm. Hỏi mỗi loại răng chiếm mấy phần của tổng số răng ? (Viết dưới dạng phân số tối giản)

 

Hướng dẫn giải

Răng cửa chiếm tổng số răng. Răng nanh chiếm tổng số răng. Răng cối nhỏ chiếm . Răng hàm chiếm .

Bài 17 (Sách giáo khoa trang 15)

Rút gọn :

a) \(\dfrac{3.5}{8.24}\)

b) \(\dfrac{2.14}{7.8}\)

c) \(\dfrac{3.7.11}{22.9}\)

d) \(\dfrac{8.5-8.2}{16}\)

e) \(\dfrac{11.4-11}{2-13}\)

Hướng dẫn giải

a) .

b)

c)

d)

e)

.

Bài 18 (Sách giáo khoa trang 15)

Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể )

a) 20 phút

b) 35 phút

c) 90 phút

Hướng dẫn giải

a)20 phút = 1/3 giờ

b)35 phút = 7/20 giờ

c)90 phút = 3/2 giờ

Bài 19 (Sách giáo khoa trang 15)

Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản)

\(25dm^2\) , \(36dm^2\)\(450cm^2\)\(575cm^2\)

Hướng dẫn giải

25 dm2 = \(\dfrac{1}{4}\) m2 ; 36 dm2 = \(\dfrac{9}{25}\) m2 ;

450 cm2 = \(\dfrac{9}{200}\) m2; 575 cm2 = \(\dfrac{23}{400}\) m2 .


Luyện tập - Bài 20 (Sách giáo khoa trang 15)

Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây :

\(\dfrac{-9}{33};\dfrac{15}{9};\dfrac{3}{-11};\dfrac{-12}{19};\dfrac{5}{3};\dfrac{60}{-95}\)

Hướng dẫn giải

Các cặp phân số bằng nhau là:

\(\dfrac{-9}{33}=\dfrac{3}{-11}\) ; \(\dfrac{15}{9}=\dfrac{5}{3}\) ;\(\dfrac{-12}{19}=\dfrac{60}{-95}\)

Luyện tập - Bài 21 (Sách giáo khoa trang 15)

Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại :

\(\dfrac{-7}{42};\dfrac{12}{18};\dfrac{3}{-18};\dfrac{-9}{54};\dfrac{-10}{-15};\dfrac{14}{20}\)

Hướng dẫn giải

Đó là p/s : \(\dfrac{14}{20}\)

Luyện tập - Bài 22 (Sách giáo khoa trang 15)

Điền số thích hợp vào chỗ trống :

\(\dfrac{2}{3}=\dfrac{.....}{60};\dfrac{3}{4}=\dfrac{......}{60};\dfrac{4}{5}=\dfrac{......}{60};\dfrac{5}{6}=\dfrac{......}{60}\)

Hướng dẫn giải

\(\dfrac{2}{3}=\dfrac{40}{60}\)

\(\dfrac{3}{4}=\dfrac{45}{60}\)

\(\dfrac{4}{5}=\dfrac{48}{60}\)

\(\dfrac{5}{6}=\dfrac{50}{60}\)

Luyện tập - Bài 23 (Sách giáo khoa trang 16)

Cho tập hợp \(A=\left\{0;-3;5\right\}\)

Viết tập hợp B các phân số \(\dfrac{m}{n}\) mà \(m,n\in A\)

(Nếu có hai phân số bằng nhau thì chỉ cần viết một phân số)

Hướng dẫn giải

Vì 0 không thể là mẫu số nên các phân số phải tìm chỉ có thể có mẫu bằng - 3 hoặc 5.

Các phân số có mẫu bằng -3 là : \(\dfrac{0}{-3}\) ; \(\dfrac{-3}{-3};\dfrac{5}{-3}\)

Các phân số có mẫu bằng 5 là : \(\dfrac{0}{5};-\dfrac{3}{5};\dfrac{5}{3}\)

Nhưng \(\dfrac{0}{-3}\) \(=0=\dfrac{0}{5}\) ; \(\dfrac{-3}{-3}=1=\dfrac{5}{5}\)

Vậy chỉ có bốn phân số khác nhau: 0, 1,\(\dfrac{5}{-3};-\dfrac{3}{5}\)Luyện tập - Bài 24 (Sách giáo khoa trang 16)

Tìm các số nguyên \(x;y\) biết :

                      \(\dfrac{3}{x}=\dfrac{y}{35}=\dfrac{-36}{84}\)

Hướng dẫn giải

Theo đề bài, ta có:

\(\dfrac{3}{x}\)=\(\dfrac{y}{35}\)=\(\dfrac{-36}{84}\)

Xét hai tỉ số bằng nhau \(\dfrac{y}{35}\)\(\dfrac{-36}{84}\), ta có:

=>84y=(-36).35 (t/c nhân chéo)

=>84y=-1260

=> y =-1260:84

=> y =-15

Thay y =-15 vào tỉ số \(\dfrac{y}{35}\), xét hai tỉ số bằng nhau \(\dfrac{3}{x}\)=\(\dfrac{-15}{25}\)

=>3.25=-15.x

=>75 =-15.x

=> x =-5

Vậy x=-5; y=-15

Luyện tập - Bài 25 (Sách giáo khoa trang 16)

Viết tất các các phân số bằng \(\dfrac{15}{39}\) mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số ?

Hướng dẫn giải

\(\dfrac{15}{39}=\dfrac{30}{78}\)

Luyện tập - Bài 26 (Sách giáo khoa trang 16)

\(CD=\dfrac{3}{4}AB\)

\(EF=\dfrac{5}{6}AB\)

\(GH=\dfrac{1}{2}AB\)

\(IK=\dfrac{5}{4}AB\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Luyện tập - Bài 27 (Sách giáo khoa trang 16)

Đố :

Một học sinh đã rút gọn như sau :

                 \(\dfrac{10+5}{10+10}=\dfrac{5}{10}=\dfrac{1}{2}\)

Bạn đó giải thích : "Trước hết em rút gọn cho 10 rồi rút gọn cho 5". Đố em làm như vậy đúng hay sai ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải

Sai vì đã rút gọn ở dạng tổng (10 và 5 ở phân số ban đầu không phải là thừa số ở cả tử và mẫu). Nếu tử và mẫu của phân số có dạng biểu thức thì phải biến đổi tử và mẫu về dạng tích rồi mới rút gọn được.

Có thể bạn quan tâm