Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Rút gọn phân số

RÚT GỌN PHÂN SỐ

1. Rút gọn phân số

Muốn rút gọn phân số ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung khác 1 và -1 của chúng.

2. Phân số tối giản

Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ có một ước chung là 1 và  -1. 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm