Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 126 (Sách giáo khoa trang 54)

Tìm một số biết :

a) \(\dfrac{2}{3}\) của nó bằng \(7,2\)

b) \(1\dfrac{3}{7}\) của nó bằng \(-5\)

Hướng dẫn giải

a) Số cần tìm là:

\(7,2:\dfrac{2}{3}=\dfrac{54}{5}\)

b) Số cần tìm là:

\(\left(-5\right):1\dfrac{3}{7}=\left(-5\right):\dfrac{10}{7}=-\dfrac{7}{2}\)

Bài 127 (Sách giáo khoa trang 54)

Biết rằng \(13,32.7=93,24\) và \(93,24:3=31,08\). Không cần làm phép tính, hãy :

a) Tìm một số biết \(\dfrac{3}{7}\) của nó bằng \(13,32\)

b) Tìm một số biết \(\dfrac{7}{3}\) của nó bằng \(31,08\)

Hướng dẫn giải

a) 31,08 ;

b) 13,32.

Bài 128 (Sách giáo khoa trang 55)

Trong đậu đen nấu chín, tỉ lệ chất đạm chiếm 24%. Tính số kg đậu đen đã nấu chín để có 1,2kg chất đạm ?

 

Hướng dẫn giải

Số kg đậu đen đã nấu chín để có 1,2kg chất đạm là:

\(1,2:24\%=1,2:\dfrac{6}{25}=5\left(kg\right)\)

Đáp số: \(5kg\)

Bài 129 (Sách giáo khoa trang 55)

Trong sữa có \(4,5\%\) bơ. Tính lượng sữa trong một chai, biết rằng lượng bơ trong chai sữa này là 18g ?

Hướng dẫn giải

Lượng sữa trong một chai là:

\(18:4,5\%=18:\dfrac{9}{200}=400\left(g\right)\)

Đáp số: \(400g\)

Bài 130 (Sách giáo khoa trang 55)

Đố :

Đố em tìm được một số mà một nửa số đó thì bằng \(\dfrac{1}{3}\) ?

Hướng dẫn giải

Một nửa số đó bằng thì số đó bằng .

Lưu ý : Cũng có thể diễn đạt theo cách khác như sau : Nếu một nửa của số đó bằng thì cả số đó bằng hai nửa của nó, do đó nó bằng .Bài 131 (Sách giáo khoa trang 55)

\(75\%\) một mảnh vải dài \(3,75m\). Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét ?

Hướng dẫn giải

Chiều dài của mảnh vải là:

\(3,75:75\%=3,75:\dfrac{75}{100}=5\) (m)

Luyện tập - Bài 132 (Sách giáo khoa trang 55)

Tìm \(x\) biết :

a) \(2\dfrac{2}{3}.x+8\dfrac{2}{3}=3\dfrac{1}{3}\)

b) \(3\dfrac{2}{7}.x-\dfrac{1}{8}=2\dfrac{3}{4}\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 132 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Luyện tập - Bài 133 (Sách giáo khoa trang 55)

Để làm món "dừa kho thịt", ta cần có cùi dừa (cơm dừa), thịt ba chỉ, đường, nước mắm, muối. Lượng ba chỉ và lượng đường theo thứ tự bằng \(\dfrac{2}{3}\) và \(5\%\) lượng cùi dừa. Nếu có 0,8 kg thịt ba chỉ thì cần phải bao nhiêu kg cùi dừa, bao nhiêu kg đường ?

Hướng dẫn giải

Theo đề bài lượng thịt ba chỉ bằng 2/3 lượng cùi dừa nên lượng cùi dừa bằng:

0,8 : 2/3 = 0,8 . 3/2 = 1,2 (kg)

Cũng theo đề bài lượng đường bằng 5% lượng cùi dừa nên lượng đường bằng:

1,2 .5% = 12/10 . 5/100 = 60/1000 = 0,06 (kg)

Vậy: nếu có 0,8kg thịt ba chỉ thì cần 1,2kg cùi dừa và 0,06kg đường.

Luyện tập - Bài 134 (Sách giáo khoa trang 55)

Sử dụng máy tính bỏ túi

Vậy số phải tìm là 30

Hãy dùng máy tính bỏ túi, kiểm tra lại đáp số của các bài tập 128, 129, 131 ?

Hướng dẫn giải

Các bạn sử dụng máy tính và làm theo hướng dẫn trên để kiểm tra lại kết quả các bài tập 128, 129, 131.

Luyện tập - Bài 135 (Sách giáo khoa trang 56)

Một xí nghiệp đã thực hiện \(\dfrac{5}{9}\) kế hoạch, còn phải làm tiếp 560 sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch. Tính số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch ?

Hướng dẫn giải

560 sản phẩm tương ứng với:

1 - 5/9 = 4/9 kế hoạch

Vậy số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch là:

560 : 4/9 = 560 . 9/4 = 1260 sản phẩm

Luyện tập - Bài 136 (Sách giáo khoa trang 56)

Đố : (Theo một bài toán của Xem Lôi - đơ (Sam Loyd)) :

Trong hình 11, cân đang ở vị trí thăng bằng. Đố em viên gạch nặng bao nhiêu kg ?

Hướng dẫn giải

Cân ở vị trí thăng bằng nên 3/4 kg ứng với

1 - 3/4 = 1/4 viên gạch.

Do đó viên gạch nặng:

Giải bài 136 trang 56 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Đáp số: 3kg

Có thể bạn quan tâm