Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Diện tích hình tròn

DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN

1. Công thức tính diện tích hình tròn.

Diện tích S của một hình tròn bán kính R được tính theo công thức 

                                 S = π. R2

2. Cách tính diện tích hình quạt tròn.

Trong hình tròn bán kính R diện tích hình quạt no được tính theo công thức:

                        S =  hay S = 

(l là độ dài cung no của hình quạt)

Bài tập

Có thể bạn quan tâm