Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn

GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG HAY BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN

1. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn

Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.

                 = 

2. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn.

sđ  = , sđ  = 
 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm