Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Độ dài đường tròn

ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN

1. Công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn.

Độ dài C của một đường tròn có bán kính R được tính theo công thức:

               C = 2πR 

Nếu gọi d là đường kính đường tròn (d=2R) thì

               C = πd

2. Cách tính độ dài cung tròn

Trên đường tròn bán kính R, độ dài l của một cung no được tính theo công thức:

              l= .         

Bài tập

Có thể bạn quan tâm