Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Liên hệ giữa cung và dây

LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY

1. Định lí 1

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau:

a) Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau

                   cung AB  = cung CD => AB = CD

b) Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau

                  AB = CD => cung AB = cung CD

2. Định lí 2

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau:

a) Cung lớn hơn căng dây lớn hơn

                         cung AB > cung CD => AB > CD

b) Dây lớn hơn căng cung lớn hơn

                         AB > CD => cung AB > cung CD

Bài tập

Có thể bạn quan tâm