Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Góc ở tâm. Số đo cung

GÓC Ở TÂM. SỐ ĐO CUNG

1. Góc ở tâm

Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn được gọi là góc ở tâm

2. Số đo cung

Số đo cung của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.

Số đo của cung lớn bằng  trừ đi số đo của cung nhỏ

Số đo của nửa đường tròn bằng 

Chú ý:

- Cung nhỏ có số đo nhỏ hơn 

- Cung lớn có số đo lớn hơn 

- Cung có điểm đầu, điểm cuối trùng nhau có số đo .

- Cung có cả đường tròn có số đo là 

3. So sánh hai cung

Hai cung được gọi là bằng nhau nếu chúng có số đo bằng nhau

Trong hai cung, cung nào có số đo lớn hơn được gọi là cung lớn hơn.

4. Khi nào thì số đo cung AB  = số đo cung AC + số đo cung CB ? thì:

Nếu C là một điểm nằm trên cung AB thì:

      Sđ cung AB  = sđ cung AC + sđ cung CB

Điểm C nằm trên cung nhỏ AB. Điểm C nằm trên cung lớn hơn cung AB.

Bài tập

Có thể bạn quan tâm