Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tứ giác nội tiếp

TỨ GIÁC NỘI TIẾP

1. Định nghĩa

Một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn (gọi tắt là nội tiếp đường tròn)

2. Định lí

Trong một tứ giác nôị tiếp, tổng số đo hai góc đối diện bằng \(180^O\)

 ABCD nội tiếp đường tròn (O)

=> 

3. Định lí đảo

Nếu tứ giác có tổng số đo hai góc đối diện bằng \(180^O\) thì tứ giác đó nội tiếp được đường tròn

Bài tập

Có thể bạn quan tâm