Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

GÓC TẠO BỞI TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG

1. Định nghĩa

Góc  có đỉnh A nằm trên đường tròn, cạnh Ax là một tia tiếp tuyến còn cạnh kia chứa dây cung AB. Ta gọi  là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung.

2. Định lí

Số đo của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn 

3. Hệ quả

Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.

Bài tập

Có thể bạn quan tâm