Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Mở rộng khái niệm phân số

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 1 (Sách bài tập - tập 2 - trang 5)

Hãy biểu diễn bằng phần tô mầu :

a) \(\dfrac{1}{4}\) của hình vuông

b) \(\dfrac{2}{3}\) của hình chữ nhật

Hướng dẫn giải

Bài 2 (Sách bài tập - tập 2 - trang 5)

Phần tô mầu trong các hình vẽ sau biểu diễn các phân số nào ?

 

 

Hướng dẫn giải

a) 3/8

b) 5/9

c) 3/4

d) 1/6

Bài 1.5 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 7)

Tìm các số tự nhiên n sao cho các phân số sau có giá trị là số nguyên :

a) \(\dfrac{n+4}{n}\)                           b) \(\dfrac{n-2}{4}\)                           c) \(\dfrac{6}{n-1}\)                     d) \(\dfrac{n}{n-2}\)

 

 

Hướng dẫn giải

(làm câu dễ nhất...> . < ...)

c)Để \(\dfrac{6}{n-1}\) là số nguyên thì 6 ⋮ \(n-1\)

\(\Rightarrow n-1\inƯ\left(6\right)=\left\{\pm1,\pm2,\pm3,\pm6\right\}\)

Ta có bảng sau :

n-1 n -1 -2 -3 -6 1 2 3 6 0 -1 -2 -5 2 3 4 7

Vậy để \(\dfrac{6}{n-1}\) là số nguyên thì \(x=\left\{0;-1;-2;-5;2;3;4;7\right\}\)

Bài 1.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số :

(A) \(-\dfrac{3,15}{6}\)                         (B) \(-\dfrac{1,5}{2,17}\)                          (C) \(-\dfrac{5}{0}\)                         (D) \(\dfrac{3}{-4}\)

Hãy chọn câu trả lời đúng ?

Hướng dẫn giải

(B)


Bài 1.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

Cho phân số \(A=\dfrac{6}{n-3}\) với n là số tự nhiên. Phân số A bằng bao nhiêu nếu \(n=14;n=5;n=3\)

 

Hướng dẫn giải

Nếu n = 14 thì A = 6/11

Nếu n = 5 thì A = 6/2

Nếu n = 3 thì A =6/1

Bài 1.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

Số nguyên \(x\) thoả mãn điều kiện \(-\dfrac{42}{7}< x< -\dfrac{24}{6}\) là :

(A) -5                    (B) -4                       (C) -6                            (D) -200

Hãy chọn đáp số đúng ?

Hướng dẫn giải

(A) -5

Bài 1.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 7)

Cho tập hợp \(M=\left\{2;3;4\right\}\)

Viết tập hợp P các phân số có tử và mẫu thuộc M, trong đó tử khác mẫu ?

Hướng dẫn giải

P={\(\dfrac{2}{3};\dfrac{2}{4};\dfrac{3}{2};\dfrac{3}{4};\dfrac{4}{2};\dfrac{4}{3}\)}

Bài 3 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

Phần tô mầu trong các hình vẽ sau biểu diễn các phân số nào ?

 

 

Hướng dẫn giải

a)Biểu thị phân số 3/8

b)Biểu thị phân số 5/9

c)Biểu thị phân số 6/8

d)Biểu thị phân số 1/6

Bài 7 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

Viết tập hợp A các số nguyên \(x\), biết rằng :

                               \(\dfrac{-28}{4}\le x< \dfrac{-21}{7}\)

 

 

Hướng dẫn giải

\(\Leftrightarrow-4\le x\le-3\)
\(x\in Z\)
\(\Rightarrow x=\left\{-4;-3\right\}\)

Bài 5 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

Dùng cả hai số \(x\) và \(y\) để viết thành phân số, mỗi phân số chỉ được viết một lần (\(x,y\in\mathbb{Z},x,y\ne0\))

Hướng dẫn giải

\(\dfrac{x}{y};\dfrac{y}{x}\)

Bài 8 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

Cho biểu thức \(B=\dfrac{4}{n-3}\) với n là số nguyên

a) Số nguyên n phải có điều kiện gì để B là phân số

b) Tìm phân số B, viết n = 0; n = 10; n = -2

Hướng dẫn giải

a) n phải khác 3

b)nếu n=0thi B=4 phần âm 3

tự làm phần còn lại nhahaha

Bài 6 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

Biểu thị các số sau đây dưới dạng phân số với đơn vị là :

a) Mét : 23 cm; 47 cm

b) Mét vuông : \(7dm^2;101cm^2\)

 

 

Hướng dẫn giải

a) \(\dfrac{23}{100}m; \dfrac{47}{100}m\)

b) \(\dfrac{7}{100}m^2; \dfrac{101}{10000}m^2\)

Bài 4 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

Viết các phép chia sau đây dưới dạng phân số :

a) \(\left(-3\right):5\)

b) \(\left(-2\right):\left(-7\right)\)

c) \(2:\left(-11\right)\) 

d) \(\) \(x\) chia cho 5 (\(x\in Z\))

Hướng dẫn giải

a) \dfrac{-3}{5}

b) \dfrac{-2}{-7}

c) \dfrac{2}{-11}

d) \dfrac{x}{5}

Có thể bạn quan tâm