Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Biểu đồ phần trăm

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 17.3* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 40)

Khối lượng công việc tăng 80% nhưng năng suất lao động chỉ tăng 20%. Hỏi phải tăng số công nhân thêm bao nhiêu phần trăm ?

Hướng dẫn giải

Năng suất lao động = khối lượng công việc / số người làm việc

Hay số người làm việc = khối lượng công việc / năng suất lao động

Coi số lượng công việc lúc đầu là 100% ; năng suất lao động lúc đầu là 100% thì số người làm việc là 100%

Khối lượng công việc lúc sau là:

100% + 80% = 180% (khối lượng công việc lúc đầu)

Năng suất lao động lúc sau là:

100% + 20% = 120% (năng suất lao động lúc đầu)

Vậy số người làm việc lúc sau = khối lượng công việc lúc sau / năng suất lao động lúc sau

hay số người làm việc lúc sau = 180% (khối lượng công việc lúc sau) / 120% (năng suất lao động lúc sau)

=> số người làm việc lúc sau =180/120 ( số người làm việc lúc đầu )

=> số người làm việc lúc sau = 150% (số người làm việc lúc đầu)

Vậy số người lao động cần tăng thêm số phần trăm là :

150% - 100% = 50%

Bài 144 (Sách bài tập - tập 2 - trang 38)

Tính tỉ số phần trăm của hai số :

a) 5 và 8

b) 10 và 7

c) 7 và 12

d) 13 và 6

Hướng dẫn giải

5 : 8 = 0,625 = 62,5%

10 : 7 = 1,4285... = 142,85...%

7 : 12 = 0,5833... = 58,33...%

13 : 6 =2,1666... = 216,66%

Bài 146 (Sách bài tập - tập 2 - trang 39)

a) Tỉ số của tuổi anh và tuổi em là 150%. Em kém anh 4 tuổi. Tính tuổi anh và tuổi em ?

b) Tỉ số tuổi con và tuổi mẹ là 37,5%. Tổng số tuổi của hai mẹ con là 44. Tính tuổi mỗi người ?

Hướng dẫn giải

a) Gọi số tuổi anh là a, tuổi em là b, ta có:

a = 150%.b

hay a = \(\dfrac{3}{2}\).b

Mà : a - b = 4

hay \(\dfrac{3}{2}\).b - b = 4

\(\dfrac{1}{2}\).b = 4

b = 8

=> a = 8 + 4 = 12

Vậy em 8 tuổi và anh 12 tuổi

Bài 147 (Sách bài tập - tập 2 - trang 39)

Lớp 6C có 48 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 18,75% số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 300% số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6C

b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh trung bình và số học sinh khá  so với số học sinh cả lớp 

Hướng dẫn giải

Bài làm:

a) Số học sinh giỏi : \(48.18,75\%=9\)

Số học sinh trung bình : \(9 . 300\%=27\)

Số học sinh khá : \(48-\left(9+27\right)=12\)

b) Số học sinh trung bình chiếm :

\(\dfrac{27.100}{48}\%=56,25\%\) số học sinh cả lớp

Số học sinh khá chiếm :

\(\dfrac{12.100}{48}\%=25\%\) số học sinh cả lớp

Bài 17.2* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 40)

Chu vi một hình chữ nhật là 36 m. Nếu giảm chiều dài 20% của nó và tăng chiều rộng 25% của nó thì chu vi hình chữ nhật không đổi.

Hãy điền vào chỗ trống (......)

a) Chiều dài hình chữ nhật đó là .............

b) Chiều rộng hình chữ nhật đó là .............

c) Diện tích hình chữ nhật là ...............

Hướng dẫn giải

a.) Chiều dài hình chữ nhật đó là: 10m

b.) Chiều rộng hình chữ nhật đó là: 8m

c.) Diện tích hình chữ nhật là: 80m2

Bài 150 (Sách bài tập - tập 2 - trang 39)

An nói với Bình : "Theo một cuộc điều tra của Đài truyền hình có 32% số người được hỏi ý kiến tán thành chiếu phim hoạt hình cho thiếu nhi vào tất cả các buổi tối.". Bình nói ngay : " Như vậy tức là có 68% số người được hỏi ý kiến phản đối". Em nghĩ gì về câu nói của Bình ?

Hướng dẫn giải

Bình nói như vậy là chưa đúng vùi có thể có 32% người tán thànhchiếu phim hoạt hình cho thiếu nhi vào tất cả các buổi tối nhưng chưa chắc con số còn lại đã là phản đối việc chiếu phim hoạt hình cho thiếu nhi vào tất cả các buổi tối, có thể có cả người đồng ý chiếu phim hoạt hình cho thiếu nhi vào buổi tối nhưng không phải tất cả các buổi tối.

Bài 149 (Sách bài tập - tập 2 - trang 39)

Kết quả tìm hiểu sở thích của 320 học sinh khối 6 cho biết : có đúng 62,5% số học sinh thích đá bóng; 43,2% thích đá cầu và 25% thích nhảy dây. Theo em, con số nào chắc chắn là không chính xác ?

Hướng dẫn giải

43.2

Bài 145 (Sách bài tập - tập 2 - trang 38)

Tính :

a) 8% của 90

b) 7% của 80

c) 6% của 38

d) 3% của 97

Hướng dẫn giải

a) 8% của 90 là : 7,2

b) 7% của 80 là : 5,6

c) 6% của 38 là : 2,28

d) 3% của 97 là : 2,91

Bài 148 (Sách bài tập - tập 2 - trang 39)

a) Tính khối lượng đường chứa trong \(\dfrac{3}{4}\) tấn sắn tươi biết rằng sắn tươi chứa 25% đường ?

b) Muốn có 350 kg đường thì phải dùng bao nhiêu kg sắn tươi ?

Hướng dẫn giải

a)Đổi \(\dfrac{3}{4}\)tấn=750kg. Trong 750kg sắn tươi có: 750×25%=187,5(kg)đường. b)Muốn có 350kg đường phải dùng: 350:25%=1400(kg) sắn tươi. Đáp số:a)187,5kg đường. b)1400kg sắn tươi

Bài 17.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 39)

Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng :

Hướng dẫn giải

A và 4

B và 1

C và 3

D và 5

Có thể bạn quan tâm