Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đa thức

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 26 (SGK - tập 2 trang 38)

Thu gọn đa thức sau :

              \(Q=x^2+y^2+z^2+x^2-y^2+z^2+x^2+y^2-z^2\)

Hướng dẫn giải

Q = x2 + y2 + z2 + x2 - y2 + z2 + x2 + y2 - z2.

Q = (x2 + x2 + x2 ) + (y2 - y2 + y2) + (z2 + z2 - z2)

= 3x2 + y2 + z2.


Bài 27 (SGK - tập 2 trang 38)

Thu gọn rồi tính giá trị của đa thức P tại \(x=0,5;y=1\)

               \(P=\dfrac{1}{3}x^2y+xy^2-xy+\dfrac{1}{2}xy^2-5xy-\dfrac{1}{3}x^2y\)

Hướng dẫn giải

Thu gọn rồi tính giá trị của đa thức P tại x = 0,5 và y = 1.

Ta có: P = 1313 x2 y + xy2 – xy + 1212 xy2 – 5xy – 1313 x2y

P = 1313 x2 y – 1313 x2y + 1212 xy2 + xy2 – xy – 5xy = 3232 xy2 – 6xy

Thay x = 0,5 và y = 1 ta được

P = 3232 . 0,5 . 12 – 6. 0,5 . 1 = 3434 - 3 = −94−94.

Vậy P = −94−94 tại x = 0,5 và y = 1.Bài 25 (SGK - tập 2 trang 38)

Tìm bậc của mỗi đa thức sau :

a) \(3x^2-\dfrac{1}{2}x+1+2x-x^2\)

b) \(3x^2+7x^3-3x^3+6x^3-3x^2\)

Hướng dẫn giải

a) 3x21212 x + 1 + 2x – x2 = 3x2 + 3232x + 1 có bậc 2;

b) 3x2 + 7x3 – 3x3 + 6x3 – 3x2 = 10x3 có bậc 3.Xem thêm tại: http://loigiaihay.com/bai-25-trang-38-sgk-toan-7-tap-2-c42a6336.html#ixzz4efAvZ1QR

Bài 24 (SGK - tập 2 trang 38)

Ở Đà Lạt, giá táo là x (đ/kg) và giá nho là y (đ/kg). Hãy viết biểu thức đại số biểu thị số tiền mua :

a) 5 kg táo và 8 kg nho

b) 10 hộp táo và 15 hộp nho, biết mỗi hộp táo có 12 kg và mỗi hộp nho có 10 kg

Mỗi biểu thức tìm được ở hai câu trên có là đa thức không ?

 

Hướng dẫn giải

a) Gọi A là số tiền mua 5kg táo và 8kg nho

Ta có: A = 5x + 8y

b) Mỗi hộp táo có 12 kg nên 10 hộp có 10.12 = 120kg.

Mỗi hộp nho có 10 kg nên 15 hộp có 10.15 = 150kg.

Ta có: B = 120x + 150y

Các biểu thức A; B đều là đa thức.Bài 28 (SGK - tập 2 trang 38)

Ai đúng ? Ai sai ?

Bạn Đức đố : " Bậc của đa thức \(M=x^6-y^5+x^4y^4+1\) bằng bao nhiêu ?"

Bạn Thọ nói : "Đa thức M có bậc là 6"

Bạn Hương nói : "Đa thức M có bậc là 5"

Bạn Sơn nhận xét : "Cả hai bạn đều sai"

Theo em, ai đúng ? ai sai ? vì sao ?

Hướng dẫn giải

Đa thức M là đa thức bậc 6 đối với biến x, bậc 5 đối với biến y và bậc 8 (= 4 + 4) đối với tập hợp biến. Như vậy.

- Bạn Thọ và Hương nói sai.

- Nhận xét của bạn Sơn là đúng

- Câu trả lời đúng: Đa thức M có bậc là 8.Có thể bạn quan tâm