Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 25 (SGK - tập 2 trang 38)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:14:54

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm bậc của mỗi đa thức sau :

a) \(3x^2-\dfrac{1}{2}x+1+2x-x^2\)

b) \(3x^2+7x^3-3x^3+6x^3-3x^2\)

Hướng dẫn giải

a) 3x21212 x + 1 + 2x – x2 = 3x2 + 3232x + 1 có bậc 2;

b) 3x2 + 7x3 – 3x3 + 6x3 – 3x2 = 10x3 có bậc 3.Xem thêm tại: http://loigiaihay.com/bai-25-trang-38-sgk-toan-7-tap-2-c42a6336.html#ixzz4efAvZ1QR

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:57:18

Các câu hỏi cùng bài học