Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 28 (SGK - tập 2 trang 38)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:14:54

Lý thuyết

Câu hỏi

Ai đúng ? Ai sai ?

Bạn Đức đố : " Bậc của đa thức \(M=x^6-y^5+x^4y^4+1\) bằng bao nhiêu ?"

Bạn Thọ nói : "Đa thức M có bậc là 6"

Bạn Hương nói : "Đa thức M có bậc là 5"

Bạn Sơn nhận xét : "Cả hai bạn đều sai"

Theo em, ai đúng ? ai sai ? vì sao ?

Hướng dẫn giải

Đa thức M là đa thức bậc 6 đối với biến x, bậc 5 đối với biến y và bậc 8 (= 4 + 4) đối với tập hợp biến. Như vậy.

- Bạn Thọ và Hương nói sai.

- Nhận xét của bạn Sơn là đúng

- Câu trả lời đúng: Đa thức M có bậc là 8.Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:57:18

Các câu hỏi cùng bài học