Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 26 (SGK - tập 2 trang 38)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:14:54

Lý thuyết

Câu hỏi

Thu gọn đa thức sau :

              \(Q=x^2+y^2+z^2+x^2-y^2+z^2+x^2+y^2-z^2\)

Hướng dẫn giải

Q = x2 + y2 + z2 + x2 - y2 + z2 + x2 + y2 - z2.

Q = (x2 + x2 + x2 ) + (y2 - y2 + y2) + (z2 + z2 - z2)

= 3x2 + y2 + z2.


Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:57:18

Các câu hỏi cùng bài học