Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Điểm. Đường thẳng

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 1 (Sách giáo khoa trang 104)

Đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình 6 ?

Hướng dẫn giải

- Trong hình còn 4 điểm chưa đặt tên (mỗi dấu chấm biểu diễn một điểm). Ta sử dụng 4 chữ cái in hoa để đặt tên cho các điểm này, chẳng hạn A, B, C, D.

- Trong hình còn 2 đường thẳng chưa đặt tên. Ta sử dụng 2 chữ cái thường để đặt tên cho các đường này, chẳng hạn b, c.

Giải bài 1 trang 104 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Bài 2 (Sách giáo khoa trang 104)

Vẽ ba điểm A, B, C và ba đường thẳng a, b, c ?

Hướng dẫn giải

Giải bài 2 trang 104 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Bài 3 (Sách giáo khoa trang 104)

Xem hình 7 để trả lời các câu hỏi sau :

a) Điểm A thuộc những đường thẳng nào ? 

    Điểm B thuộc những đường thẳng nào ?

    Viết câu trả lời bằng ngôn ngữ thông thường và kí hiệu ?

b) Những đường thẳng nào đi qua điểm B ?

    Những đường thẳng nào đi qua điểm C ?

    Ghi kết quả bằng kí hiệu ?

c) Điểm D nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào ?

    Ghi kết quả bằng kí hiệu ?

Hướng dẫn giải

a)

Giải bài 3 trang 104 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

b)

Giải bài 3 trang 104 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

c)

Giải bài 3 trang 104 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Bài 4 (Sách giáo khoa trang 105)

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau :

a) Điểm C nằm trên đường thẳng a

b) Điểm B nằm ngoài đường thẳng b

 

Hướng dẫn giải

a)

Giải bài 4 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

b)

Bài 5 (Sách giáo khoa trang 105)

Vẽ hình theo các kí hiệu sau : 

                  \(A\in p;B\notin q\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 5 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

- Vẽ đường thẳng p, sau đó trên p các bạn vẽ một điểm bất kì A.

- Vẽ đường thẳng q, sau đó vẽ điểm B nằm ngoài q.

Bài 6 (Sách giáo khoa trang 105)

Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m và điểm B không thuộc đường thẳng m

a) Vẽ hình và viết kí hiệu

b) Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m không ? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu

c) Có những điểm không thuộc đường thẳng m mà khác với điểm B không ? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu ?

Hướng dẫn giải

Giải bài 6 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

a)

Giải bài 6 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

b) Có vô số điểm khác điểm A cũng thuộc đường thẳng m. Chẳng hạn ta vẽ hai điểm CD thuộc m.

Giải bài 6 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

c) Có vô số điểm khác điểm B không thuộc m. Chẳng hạn ta vẽ hai điểm MN không thuộc m.

Giải bài 6 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Bài 7 (Sách giáo khoa trang 105)

Đố :

Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh một đường thẳng không ?

Hướng dẫn giải

Nếp gấp cho ta hình ảnh của một đường thẳng.Giải bài 7 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Có thể bạn quan tâm