Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Điểm. Đường thẳng

ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG

1. Điểm, đường thẳng là các hình hình học không gian được định nghĩa.

Hình ảnh của điểm: một dấu chấm nhỏ.

Hình ảnh của đường thẳng: sợi chỉ căng thẳng.

2. Vị trí của điểm và đường thẳng

Trong hình bên:

- Điểm A thuộc đường thẳng m, kí hiệu A ∈ m.

- Điểm B không thuộc  đường thằng m, kí hiệu B ∉ m.  

Vị trí của điểm và đường thẳng 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm