Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Trung điểm của đoạn thẳng

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 60 (Sách giáo khoa trang 125)

Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 2cm, OB = 4cm

a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ?

b) So sánh OA và AB

c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải

a)Điểm A nằm giữa O và B vì A và B đều nằm trên tia Ox và OA<OB.

b) Điểm A nằm giữa O và B nên: OA+AB=OB.

c) Điểm A là trung điểm của OB vì A nằm giữa O và B nên OA=OB.


Bài 61 (Sách giáo khoa trang 126)

Cho hai tia đối nhau Ox, Ox'. Trên tia Ox vẽ điểm A sao cho OA = 2cm. Trên tia Ox vẽ điểm B sao cho OB = 2cm. Hỏi O có là trung điểm của đoạn thẳng AB không ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải

Hai tia OA,OB đối nhau nên O nằm giữa A và B.

Lại có OA=OB=2cm nên O là trung điểm của AB.

Bài 62 (Sách giáo khoa trang 126)

Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng xx', yy'. Trên xx' vẽ đoạn thẳng CD dài 3cm, trên yy' vẽ đoạn EF dài 5cm sao cho O là trung điểm của mỗi đoạn thẳng ấy ?

Hướng dẫn giải

Giải: Trên tia Ox vẽ điểm C sao cho: OC=3 : 2 = 1,5 (cm).

Bạn đọc tự vẽ D,E,F.

Bài 63 (Sách giáo khoa trang 126)

Khi nào ta kết luận được điểm I là trung điểm của đoạn AB ? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau :

Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi :

a) \(IA=IB\)

b) \(AI+IB=AB\)

c) \(AI+IB=AB\) và \(IA=IB\)

d) \(IA=IB=\dfrac{AB}{2}\)

Hướng dẫn giải

Giải:

Câu c), câu d) đúng

Bài 64 (Sách giáo khoa trang 126)

Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Gọi C là trung điểm của AB. Lấy D và E là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD - BE = 2cm. Vì sao C là trung điểm của DE ?

Hướng dẫn giải

Giải:

Vì C là trung điểm của AB nên C nằm giữa A và B và CA=CB= 6:2 = 3(cm).

Trên tia AB có: AD < AC (2<3) nên điểm D nằm giữa A và C, do đó CD=AC-AD=3 – 2 = 1 (cm). Lập luận tương tự ta được điểm E nằm giữa B và C và CE=1cm. Ta thấy điểm C nằm giữa D và E.

Mặt khác có CD=CE(=1cm) nên C là trung điểm của D và E.

Bài 65 (Sách giáo khoa trang 126)

Xem hình 64

Đo các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA rồi điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :

a) Điểm C là trung điểm của .......vì .......

b) Điểm C không là trung điểm của ...........vì  C không thuộc đoạn thẳng AB

c) Điểm A không là trung điểm của BC vì ...........

Hướng dẫn giải

Giải

a) DB; C nằm giữa D, D và CB= CD(2,5cm).

b) AB; c) A không nằm giữa B và C.

Có thể bạn quan tâm