Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Ba điểm thẳng hàng

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 11 (Sách giáo khoa trang 107)

Xem hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :

a) Điểm .....nằm giữa hai điểm M và N

b) Hai điểm R và N nằm .......đối với điểm M

c) Hai điểm ......nằm khác phía đối với ........

Hướng dẫn giải

a) Điểm R nằm giữa hai điểm M và N.

b) Hai điểm R và N nằm cùng phía đối với điểm M.

c) Hai điểm M và N nằm khác phía đối với R.

Bài 10 (Sách giáo khoa trang 106)

Vẽ :

a) Ba điểm M, N, P thẳng hàng

b) Ba điểm C, E, D thẳng hàng sao cho điểm E nằm giữa hai điểm C và D

c) Ba điểm T, Q, R không thẳng hàng

Hướng dẫn giải

Giải bài 10 trang 106 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6'

- Với phần a), vị trí của M, N, P như thế nào cũng được (M có thể nằm giữa N và P, ...) miễn sao ba điểm này thẳng hàng (nằm trên một đường thẳng).

- Phần b) thì chỉ có một cách vẽ.

- Phần c) có nhiều cách vẽ, miễn sao T, Q, R không cùng nằm trên một đường thẳng.

Bài 9 (Sách giáo khoa trang 106)

Xem hình 11 và gọi tên :

a) Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng

b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng

Hướng dẫn giải

a) Các bộ ba điểm thẳng hàng là: (A, E, B); (B, D, C); (D, E, G).

b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng là: (A, C, B); (A, G, D).

Với câu này có khá nhiều đáp án. Các bạn nhìn hình vẽ và chỉ ra hai bộ ba điểm không thẳng hàng bất kì. Ví dụ như: (A, E, G); (A, D, C); (D, E, C); ...

Bài 14 (Sách giáo khoa trang 107)

Đố :

Theo hình 14 thì ta có thể trồng được 12 cây thàng 6 hàng, mỗi hàng 4 cây. hãy vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây

Hướng dẫn giải

Bài 13 (Sách giáo khoa trang 107)

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau :

a) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B;

    Điểm N không nằm giữa hai điểm A và B (ba điểm N, A, B thẳng hàng)

b) Điểm B nằm giữa hai điểm A và N

    Điểm M nằm giữa hai điểm A và B

Hướng dẫn giải

a) Ba điểm N, A, B thẳng hàng mà điểm M nằm giữa hai điểm A, B nên cả 4 điểm này cùng thẳng hàng (cùng nằm trên một đường thẳng).

Chúng ta có hai cách vẽ:

Giải bài 13 trang 107 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

hoặc:

Giải bài 13 trang 107 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

b) Điểm B nằm giữa hai điểm A và N => B, A, N thẳng hàng.

Điểm M nằm giữa hai điểm A và B => B, A, M thẳng hàng.

Do đó, cả 4 điểm A, B, M, N đều thẳng hàng (cùng nằm trên một đường thẳng).

Giải bài 13 trang 107 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Bài 12 (Sách giáo khoa trang 107)

Xem hình 13 và gọi tên các điểm :

a) Nằm giữa hai điểm M và P

b) Không nằm giữa hai điểm N và Q

c) Nằm giữa hai điểm M và Q

Hướng dẫn giải

a) Điểm N nằm giữa hai điểm M và P.

b) Điểm M không nằm giữa hai điểm N và Q.

c) Điểm N và P nằm giữa hai điểm M và Q.

Bài 8 (Sách giáo khoa trang 106)

Ở hình 10 thì ba điểm A, B, C hay ba điểm A, M, N thẳng hàng ? Lấy thước thẳng để kiểm tra.

Hướng dẫn giải

Khi đặt thước thẳng để kiểm tra, ta thấy ba điểm A, M, N thẳng hàng, còn ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

Giải bài 8 trang 106 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Có thể bạn quan tâm