Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tia

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 22 (Sách giáo khoa trang 112)

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :

a) Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một..........

b) Điểm R bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của .......

c) Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì :

- Hai tia ......đối nhau

- Hai tia CA và .......trùng nhau

- Hai tia BA và BC ......

Hướng dẫn giải

a) Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O.

b) Điểm R bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của hai tia đối nhau Rx và Ry.

c) Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì:

- Hai tia AB và AC đối nhau

- Hai tia CA và CB trùng nhau

- Hai tia BA và BC trùng nhau

Bài 23 (Sách giáo khoa trang 113)

Trên đường thẳng a, cho 4 điểm M, N, P, Q như hình 31. Hãy trả lời các câu hỏi sau :

a) Trong các tia MN, MP, NP, NQ có những tia nào trùng nhau ?

b) Trong các tia MN, NM, MP có những tia nào đối nhau ?

c) Nêu tên hai tia gốc P đối nhau

Hướng dẫn giải

a)

- Xét các tia cùng gốc M ta được các tia trùng nhau là MN, MP, MQ.

- Xét các tia cùng gốc N ta được các tia trùng nhau là NP, NQ.

b)

- Trong các tia MN, NM, MP không có tia nào đối nhau.

c)

- Hai tia gốc P đối nhau là PQ và PN (hoặc PQ và PM hoặc PQ và Pa).

Bài 24 (Sách giáo khoa trang 113)

Cho hai tia Ox, Oy đối nhau, điểm A thuộc tia Ox, các điểm B và C thuộc tia Oy (B nằm giữa O và C). Hãy kể tên :

a) Tia trùng với BC

b) Tia đối của tia BC

Hướng dẫn giải

Từ đề bài ta vẽ được hình sau:

Giải bài 24 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

a) Tia trùng với tia BC là tia By.

b) Tia đối của tia BC là tia BO, BA hay tia Bx (ba tia này trùng nhau).

Bài 25 (Sách giáo khoa trang 113)

Cho hai điểm A và B, hãy vẽ :

a) Đường thẳng AB

b) Tia AB

c) Tia BA

Hướng dẫn giải

a) Đường thẳng AB

Giải bài 25 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

b) Tia AB

Giải bài 25 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

c) Tia BA

Luyện tập - Bài 26 (Sách giáo khoa trang 113)

Vẽ tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB. Hỏi :

a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A hay khác phía đối với điểm A ?

b) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B hay điểm B nằm giữa hai điểm A và M ?

Hướng dẫn giải

Chúng ta có hai hình vẽ tương ứng với vị trí của điểm M:

- Trường hợp 1: điểm M nằm giữa 2 điểm A và B.

Giải bài 26 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

- Trường hợp 1: điểm M không nằm giữa 2 điểm A và B.

Giải bài 26 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

a) Trong cả hai trường hợp thì điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A.

b)

- Nếu vẽ theo trường hợp 1 thì điểm M nằm giữa 2 điểm A và B.

- Nếu vẽ theo trường hợp 2 thì điểm B nằm giữa 2 điểm A và M.

Luyện tập - Bài 27 (Sách giáo khoa trang 113)

Điền vào chỗ trống các phát biểu sau :

a) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B đối với ....

b) Hình tạo thành bởi điểm A và phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía đối với A là một tia gốc.....

Hướng dẫn giải

a) Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O.

b) Điểm R bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của hai tia đối nhau Rx và Ry.

c) Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì:

- Hai tia AB và AC đối nhau

- Hai tia CA và CB trùng nhau

- Hai tia BA và BC trùng nhau

Luyện tập - Bài 28 (Sách giáo khoa trang 113)

Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox

a) Viết tên hai tia đối nhau gốc O ?

b) Trong 3 điểm M, O, N thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

Hướng dẫn giải

Vẽ hình:

Giải bài 28 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

a) Hai tia đối nhau gốc O là tia OxOy (cũng chính là hai tia ONOM).

b) Trong ba điểm M, O, N thì điểm O nằm giữa hai điểm còn lại.

Luyện tập - Bài 29 (Sách giáo khoa trang 114)

Cho hai tia đối nhau AB và AC

a) Gọi M là một điểm thuộc tia AB. Trong ba điểm M, A, C thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

b) Gọi N là một điểm thuộc tia AC. Trong ba điểm N, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

Hướng dẫn giải

a,Vì 2 tia AB và AC là hai tia đối nhau mà điểm M là một điểm thuộc tia AB nên điểm M nằm giữa hai tia AB.

b,Vì 2 tia AB và AC là hai tia đối nhau mà điểm N là một điểm thuộc tia AC nên điểm N nằm giữa hai tia AC.

Luyện tập - Bài 30 (Sách giáo khoa trang 114)

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :

Nếu điểm O nằm trên đường thẳng xy thì :

a) Điểm O là gốc chung của ...............

b) Điểm ........nằm giữa một điểm khác bất kì khác O của tia Ox và một điểm bất kì khác O của tia Oy

Hướng dẫn giải

a,Điểm O là gốc chung của hai tia Ox và Oy.

b,Điểm nào nằm giữa một điểm khác bất kì khasc O của tia Ox và một điểm bất kì khác O của tia Oy.

Luyện tập - Bài 31 (Sách giáo khoa trang 114)

Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Vẽ hai tia AB, AC

a) Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại điểm M nằm giữa B và C

b) Vẽ tia Ay cắt đường thẳng BC tại điểm N không nằm giữa B và C

Hướng dẫn giải

Hình tổng hợp cho cả hai phần a và b:

Giải bài 31 trang 114 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Vẽ hình theo từng phần như sau:

- Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Vẽ hai tia AB và AC.

Giải bài 31 trang 114 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

a) Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại điểm M nằm giữa B và C

Giải bài 31 trang 114 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

b) Vẽ tia Ay cắt đường thẳng BC tại điểm N không nằm giữa B và C

Giải bài 31 trang 114 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Luyện tập - Bài 32 (Sách giáo khoa trang 114)

Trong các câu sau, em hãy chọn câu đúng :

a) Hai tia Ox và Oy chung gốc thì đối nhau

b) Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau

c) Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau

Hướng dẫn giải

a) Sai. Vì chúng có thể trùng nhau hoặc không đối nhau.

Giải bài 32 trang 114 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

b) Sai. Vì chúng có thể trùng nhau.

Giải bài 32 trang 114 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

c) Đúng

Giải bài 30 trang 114 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Có thể bạn quan tâm