Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tập hợp các số tự nhiên

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 10 (Sách bài tập - tập 1 - trang 7)

a) Viết số tự nhiên liền sau mỗi số :

               199; \(x\) (với \(x\in\mathbb{N}\))

b) Viết số tự nhiên liền trước mỗi số :

               400; \(y\) (với \(y\in\mathbb{N}^{\circledast}\))

Hướng dẫn giải

a, 200; x+1

b, 399; y-1

Bài 11 (Sách bài tập - tập 1 - trang 7)

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử :

a) A  = {\(x\in\mathbb{N}\) | \(18< x< 21\)}

b) B  = {\(x\in\mathbb{N}^{\circledast}\) | \(x< 4\)}

c) C  = {\(x\in\mathbb{N}\) | \(35\le x\le38\)}

Hướng dẫn giải

a, A = { 19;20}

b, B={ 1;2;3}

c, C={ 35;36;37;38}

Bài 12 (Sách bài tập - tập 1 - trang 7)

Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần :

           ......, 1200, .......

          .......,........, m

Hướng dẫn giải

1201, 1200 ,1199

m+2, m+1, m

Bài 13 (Sách bài tập - tập 1 - trang 7)

Viết tập hợp A các số tự nhiên \(x\) mà \(x\notin\mathbb{N}^{\circledast}\)

Hướng dẫn giải

A={ 0}

Bài 14 (Sách bài tập - tập 1 - trang 7)

Có bao nhiêu số tự nhiên không vượt quá \(n\); trong đó \(n\in\mathbb{N}\) ?

Hướng dẫn giải

Các số tự nhiên không vượt quá n (n \(\in\) N) là các số: 0; 1; 2; 3;.....; n. Dãy đó có: (n - 0) : 1 + 1 = n : 1 + 1 = n + 1.

Vậy có n + 1 số tự nhiên không vượt quá n (n \(\in\) N)

Bài 15 (Sách bài tập - tập 1 - trang 7)

Trong các dòng sau, dòng nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần ?

a) \(x,x+1,x+2\), trong đó \(x\in\mathbb{N}\)

b) \(b-1,b,b+1\), trong đó \(b\in\mathbb{N}^{\circledast}\)

c) \(c,c+1,c+3\), trong đó \(c\in\mathbb{N}\)

d) \(m+1,m,m-1\), trong đó \(m\in\mathbb{N}^{\circledast}\)

Hướng dẫn giải

Dãy các số tự nhiên liên tiếp tăng dần thì số liền sau hơn số liền trước 1 đơn vị. Đáp án đúng là:
(a) và (b).

Bài 2.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 8)

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ?

a) \(14\in\mathbb{N}\)

b) \(0\in\mathbb{N}^{\circledast}\)

c) Có số a thuộc \(\mathbb{N}^{\circledast}\) mà không thuộc \(\mathbb{N}\)

d) Có số b thuộc \(\mathbb{N}\) mà không thuộc \(\mathbb{N}^{\circledast}\)

Hướng dẫn giải

a) đúng

b) sai

c) sai

d) đúng

Bài 2.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 8)

Tìm ba số tự nhiên liên tiếp, biết rằng tổng của chúng bằng 24 ?

Hướng dẫn giải

Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp đó là a, a + 1, a + 2. (a \(\in\) N)

Theo bài ra, ta có:
a + a + 1 + a + 2 = 24
\(\Rightarrow\) (a + a + a) + (1 + 2) = 24
\(\Rightarrow\) 3a + 3 = 24
\(\Rightarrow\) 3a = 24 - 3 = 21
\(\Rightarrow\) a = 21 : 3 = 7
\(\Rightarrow\) a + 1 = 7 + 1 = 8
\(\Rightarrow\) a + 2 = 7 + 2 = 9

Vậy 3 số tự nhiên liến tiếp cần tìm là 7; 8; 9

Có thể bạn quan tâm