Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 10:51

Lý thuyết

Câu hỏi

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 74 và 47;                b) 64 và 28;                   c) 44 và 19.

Hướng dẫn giải

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 10:51

Các câu hỏi cùng bài học