Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

 Tính nhẩm:

18 - 9 =                  16 - 8 =                   14 - 7 =                17 - 9 = 

17 - 8 =                  15 - 7 =                   13 - 6 =                12 - 8 =

16 - 7 =                  14 - 6 =                   12 - 5 =                16 - 6 =

15 - 6 =                  13 - 5 =                   11 - 4 =                14 - 5 =

12 - 3 =                  12 - 4 =                   10 - 3 =                11 - 3 =

Hướng dẫn giải

18 - 9 = 9                     16 - 8 = 8                  14 - 7 = 7               

17 - 8 = 9                     15 - 7 = 8                  13 - 6 = 7               

16 - 7 = 9                     14 - 6 = 8                  12 - 5 = 7               

15 - 6 = 9                     13 - 5 = 8                  11 - 4 = 7               

12 - 3 = 9                     12 - 4 = 8                  10 - 3 = 7               

 

17 - 9 = 8

12 - 8 = 4

16 - 6 = 10

14 - 5 = 9

11 - 3 = 8

Câu 2

Đặt tính rồi tính:

a) 35 - 8;               57 - 9;                 63 - 5;

b) 72 - 34;             81 - 45;                94 - 36.

Hướng dẫn giải

Câu 3

Tìm x:

a) x + 7 = 21;                  b) 8 + x = 42;                    c) x - 15 = 15.

Hướng dẫn giải

a) x + 7 = 21;                                            b) 8 + x = 42;                  

    x       = 21 - 7                                                   x = 42 - 8  

    x       = 14                                                        x = 34   

 c) x - 15 = 15.

    x        = 15 + 15

    x       = 30

Câu 4

Thùng to có 45 kg đường, thùng bé có ít hơn thùng to 6kg đường. Hỏi thùng bé có bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Hướng dẫn giải

Số kg thùng bé có là

45 - 6 = 39 (kg)

Đáp số: 39 kg đường.

Câu 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đoạn thẳng MN dài khoảng mấy xăng-ti-mét?

A. Khoảng 7cm                          C. Khoảng 9cm

B. Khoảng 8cm                          D. Khoảng 10cm.

Hướng dẫn giải

Khoanh vào C.

Có thể bạn quan tâm