Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

33 - 5

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính:

Hướng dẫn giải

Câu 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 43 và 5;              b) 93 và 9;                  c) 33 và 6.

Hướng dẫn giải

Câu 3

Tìm x:

a) x + 6 = 33;                b) 8 + x = 43;                    c) x - 5 = 53.

Hướng dẫn giải

a) x + 6 = 33;                b) 8 + x = 43;                    c) x - 5 = 53.

         x = 33 - 6                       x = 43 - 8                         x = 53 + 5

         x = 27                            x = 35                              x = 58

Câu 4

Hãy vẽ 9 chấm tròn trên hai đoạn thẳng cắt nhau, sao cho mỗi đoạn thẳng đều có 5 chấm tròn.

Hướng dẫn giải

Có nhiều cách để vẽ, chẳng hạn:

Có thể bạn quan tâm