Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

13 trừ đi một số: 13 - 5

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính nhẩm:

a) 9 + 4 =                     8 + 5 =                      7 + 6 = 

    4 + 9 =                     5 + 8 =                      6 + 7 =

b) 13 - 9 =                    13 - 8 =                     13 - 7 =

    13 - 4 =                    13 - 5 =                     13 - 6 =

c) 13 - 3 - 5 =                13 - 3 - 1 =                13 - 3 - 4 =

    13 - 8 =                     13 - 4 =                     13 - 7 = 

Hướng dẫn giải

a) 9 + 4 = 13                    8 + 5 = 13              7 + 6 = 13

    4 + 9 = 13                    5 + 8 = 13              6 + 7 = 13

b) 13 - 9 = 4                   13 - 8 = 5                13 - 7 = 6

    13 - 4 = 9                   13 - 5 = 8                13 - 6 = 7

c) 13 - 3 - 5 = 5               13 - 3 - 1 = 9          13 - 3 - 4 = 6

    13 - 8 = 5                    13 - 4 = 9               13 - 7 = 6

Câu 2

Tính:

Hướng dẫn giải

Câu 3

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 13 và 9;                    b) 13 và 6;                     c) 13 và 8.

Hướng dẫn giải

Câu 4

Cửa hàng có 13 xe đạp, đã bán 6 xe đạp. Hỏi cửa hàng còn lại mấy xe đạp?

Hướng dẫn giải

Số xe đạp cửa hàng còn lại là

13 - 6 = 7 ( xe đạp )

Đáp số: 7 xe đạp.

Có thể bạn quan tâm