Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

34 - 8

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính: 

Hướng dẫn giải

Câu 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 64 và 6;                b) 84 và 8;                   c) 94 và 9.

Hướng dẫn giải

Câu 3

Nhà bạn Hà nuôi 34 con gà, nhà bạn Ly nuôi ít hơn nhà bạn Hà 9 con gà. Hỏi nhà bạn Ly nuôi bao nhiêu con gà?

Hướng dẫn giải

Số con gà nhà bạn Ly nuôi là:

34 - 9 = 25 (con gà )

Đáp số: 25 con gà.

Câu 4

Tìm x:

a) x + 7 = 34;                                  b) x - 14 = 36.

Hướng dẫn giải

a) x + 7 = 34;                                  b) x - 14 = 36.

    x       = 34 - 7                                  x         = 36 + 14

    x       = 27                                       x         = 50

Có thể bạn quan tâm