Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

12 trừ đi một số: 12 - 8

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

 Tính nhẩm:

a)  9 + 3 =               8 + 4 =             7 + 5 =               6 + 6 = 

     3 + 9 =               4 + 8 =             5 + 7 =               12 - 6 =

b)  12 - 9 =              12 - 8 =            12 - 7 =

     12 - 3 =              12 - 4 =            12 - 5 = 

c)  12 - 2 - 7 =                    12 - 2 - 5 =                        12 - 2 - 6 = 

     12 - 9 =                         12 - 7 =                             12 - 8 =

Hướng dẫn giải

a) 9 + 3 = 12           8 + 4 = 12           7 + 5 = 12             6 + 6 = 12

    3 + 9 = 12           4 + 8 = 12            5 + 7 = 12            12 - 6 = 6

b) 12 - 9 = 3             12 - 8 = 4           12 - 7 = 5

    12 - 3 = 9             12 - 4 = 8           12 - 5 = 7

c)  12 - 2 - 7 = 3                   12 - 2 - 5 = 5                   12 - 2 - 6 = 4 

    12 - 9 = 3                        12 - 7 = 5                         12 - 8 = 4

Câu 2

Tính:

Hướng dẫn giải

Câu 3

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 12 và 7;                  b) 12 và 3;                    c) 12 và 9.

Hướng dẫn giải

Câu 4

Có 12 quyển vở, trong đó có 6 quyển vở bìa đỏ, còn lại là vở bìa xanh. Hỏi có mấy quyển vở bìa xanh?

Hướng dẫn giải

Số quyển vở bìa xanh là:

12 - 6 = 6 ( quyển )

Đáp số: 6 quyển.

Có thể bạn quan tâm